CO2-footprint scope 3

In onderstaande tabel zie je hoe je stapsgewijs je footprint opstelt. We sluiten aan bij de indeling van het GHG Protocol dat CO2 uitstoot indeelt in drie scopes, waarbij scope 3 uit 15 onderdelen bestaat. Start met je eigen bedrijfsvoering (scope 1, scope 2 en zakelijke reizen). Breid uit met emissies in de keten (scope 3). Wil je meer toelichting en voorbeelden lees dan de Stimular handreiking “Wat meenemen in CO2-footprint

De pagina Benodigde gegevens helpt bij het invullen van stap A en B.

Tips voor scope 3:

Scopes en scope 3 categorieën CO2-factoren
A. Eigen bedrijfsvoering
 • Scope 1 Fossiele brandstoffen voor installaties en voertuigen van het bedrijf en directe emissies van andere broeikasgassen1 dan CO2 zoals methaan, lachgas en koudemiddelen
 • Scope 2 Energiedragers2 (elektriciteit, warmte en koude)
 • Scope 3-6 Zakelijke reizen (met privévoertuigen, OV, vliegtuig)
Beschikbaar in de Milieubarometer
B. Keten: goed meetbare onderdelen waarop je invloed hebt
 • Scope 3-7 Woon-werkverkeer
 • Scope 3-9 Downstream transport en distributie (uitbesteed goederenvervoer en bezoekersverkeer)
Beschikbaar in de Milieubarometer
C. Keten: grondstoffen / inkoop (upstream emissies)
 • Scope 3-1 Ingekochte goederen en diensten
 • Scope 3-2 Aangeschafte kapitaalgoederen
 • Scope 3-3 Brandstof- en energiegerelateerde activiteiten (voor zover niet inbegrepen bij scope 1 en 2)
 • Scope 3-4 Upstream transport en distributie
 • Scope 3-5 Verwerking productieafval
 • Scope 3-8 Upstream geleaste activa (voor zover niet inbegrepen bij scope 1 en 2)
Zelf toevoegen op basis van bijv.:
 • kengetallen CO2 per euro uitgegeven
 • of CO2-getallen van leveranciers en dienstverleners
 • of CO2-getallen uit LCA’s van producten
 • of databases met LCA-data van producten en diensten
D. Keten: overige emissies (downstream emissies)
 • Scope 3-10 Bewerken van verkochte producten
 • Scope 3-11 Gebruik van verkochte producten
 • Scope 3-12 End-of-life verwerking van verkochte producten
 • Scope 3-13 Downstream geleaste activa
 • Scope 3-14 Franchisehouders
 • Scope 3-15 Investeringen
Zelf toevoegen op basis van bijv.:
 • Inschatting van energiegebruik in de gebruiksfase van geleverde producten
 • of CO2-getallen uit LCA’s van producten
 • of footprints van ketenpartners, franchisehouders, investeringen
 • of databases met LCA-data van producten en diensten

Voetnoten:

 1. Binnen scope 1 vallen ook de directe emissies van methaan, lachgas, oplosmiddelen en koudemiddelen die vrijkomen in specifieke sectoren zoals landbouw, afvalwaterzuivering, chemische industrie en de koel- en aircobranche.
 2. Bij energiedragers komt de CO2 uitstoot vrij bij de energieproductie (in de elektriciteitscentrale, stadswarmtecentrale, etc.)