Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Lister - Paranadreef - 2021

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Personenwagen in km (scope 1) Zakelijk verkeer 14.498 km 0,195 kg CO₂ / km 2,83 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 607 liter 2,78 kg CO₂ / liter 1,69 ton CO₂
Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 372 liter 3,26 kg CO₂ / liter 1,21 ton CO₂
Subtotaal 5,73 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 25.381 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 14,1 ton CO₂
Warmte uit warmtenet Brandstof & warmte 101 GJ 36,0 kg CO₂ / GJ 3,63 ton CO₂
Subtotaal 17,7 ton CO₂
CO₂-uitstoot 23,5 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 31,0 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,00924 ton CO₂
Subtotaal 0,00924 ton CO₂