English
-
Nederlands

Voorwaarden

Gebruikersvoorwaarden

De Milieubarometer en de MVO-balans zijn producten van:

Stichting Stimular gevestigd te Rotterdam, KvK 41133987 en worden in opdracht van Stimular onderhouden door Dreamsolution gevestigd te Delft.

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Milieubarometer & MVO-balans: de online applicatie op https://www.milieubarometer.nl & https://tool.mvobalans.nl
 • Abonnee: degene die het abonnement heeft op de Milieubarometer inclusief de MVO-balans.
 • Gebruiker: iemand die gebruik maakt van de Milieubarometer en/of MVO-balans.

Privacy en databeheer

 • Stimular beschouwt alle data die een gebruiker invult als strikt vertrouwelijk.
 • Bewaren en verwijderen van Milieubarometergegevens door Stimular:
  • Tenzij de gebruiker daar opdracht toe geeft verwijdert of wijzigt Stimular geen gegevens in een actief Milieubarometerabonnement, de gebruiker is daar zelf toe in staat en voor verantwoordelijk.
  • Persoonlijke gegevens (naam, emailadres, telefoonnummer) worden uit het systeem verwijderd 100 dagen nadat iemand geen toegang meer heeft tot een actief abonnement. (Hetzij omdat zijn Milieubarometerbonnement(en) is/zijn beëindigd, hetzij omdat de persoon geen gebruiksrechten meer heeft op enige Milieubarometer.)
  • Bedrijfsgegevens en ingevulde data worden drie jaar na beëindigen van een abonnement bewaard (binnen die periode kan een abonnement dan ook gereactiveerd worden met behoud van data). Daarna worden alle gegevens uit het systeem verwijderd. (Voormalige) gebruikers kunnen Stimular altijd verzoeken om de gegevens eerder te verwijderen. Stimular zal zo’n verzoek zo snel mogelijk (binnen een week) uitvoeren.
 • Contactgegevens, abonnementsgegevens en vertrouwelijke bedrijfsdata die zijn ingevuld, worden niet aan derden (dus andere partijen dan Stimular en Dreamsolution) verstrekt tenzij:
  • dit wettelijk wordt vereist;
  • het noodzakelijk is voor het versturen van facturen en nieuwsbrieven, kortom voor het contact met u als klant.
  • het noodzakelijk is voor het voeren van gerechtelijke procedures;
  • het noodzakelijk is voor het verrichten van accountantscontrole;
  • de abonnee daar zelf toestemming voor geeft.
 • Bij gebruik van de Milieubarometer wordt het IP-adres waarvandaan wordt ingelogd gedurende enkele weken opgeslagen ten behoeve van beveiliging en eventuele probleemanalyse.
 • Stimular heeft verwerkersovereenkomsten gesloten met de bedrijven die betrokken zijn bij het ontwikkelen en in de lucht houden van de Milieubarometer en het versturen van de nieuwsbrief en facturen aan Milieubarometer gebruikers. In deze verwerkersovereenkomsten is vastgelegd dat de verwerkers veilig en zorgvuldig met uw gegevens omgaan en deze gegevens niet gebruiken voor enig ander doel dan het goed laten functioneren van de Milieubarometer.

Beveiliging

 • Stimular zorgt ervoor dat de Milieubarometer & MVO-balans goed zijn beveiligd. Wat Stimular daaraan doet (en wat de gebruiker zelf kan bijdragen aan veilig gebruik van een internetapplicatie) leest u in het veiligheidsstatement ‘veilig werken met de milieubarometer’
 • Van de data wordt regelmatig een back-up gemaakt, zodat de kans op verloren gaan van ingevoerde gegevens minimaal is.

Eigendom

 • De intellectuele eigendomsrechten van de Milieubarometer en de MVO-balans berusten bij Stichting Stimular.
 • Afbeeldingen, animaties, software, programmascripts en andere materialen van de Milieubarometer & MVO-balans blijven eigendom van Stimular en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Stimular worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, ter kennis van derden gebracht, dan wel ter beschikking van derden gesteld.
 • Het is een gebruiker niet toegestaan om zonder de toestemming van Stimular een variant of afgeleide van het resultaat te (laten) maken of (elementen van) het ontwerp binnen andere ontwerpen of werken toe te (laten) passen of te gebruiken of te verkopen.

Gebruik

 • Een abonnement geeft een abonnee (en de gebruikers die hij/zij toegang geeft tot zijn abonnement) het recht de online applicatie Milieubarometer & MVO-balans te gebruiken gedurende de looptijd van het abonnement.
 • Het is de abonnee niet toegestaan de Milieubarometer & MVO-balans te sublicentiëren. Wel mag hij andere gebruikers toegang geven tot de applicatie.
 • Het is de gebruiker niet toegestaan de beveiliging van de applicatie en de broncodes te verwijderen of te ontwijken.

Abonnement: tarieven, wijziging, opzegging

 • De actuele abonnementstarieven staan vermeld op de website. De abonnementstarieven kunnen jaarlijks worden aangepast.
 • Abonnees worden uiterlijk 1 december op de hoogte gesteld van een eventuele wijziging in de abonnementskosten.
 • Het standaard startabonnement geldt tot en met het einde van het volgende kalenderjaar (dus bedraagt minimaal 13 en maximaal 24 maanden). Bij acties kunnen andere afspraken gelden.
 • Daarna wordt het abonnement stilzwijgend verlengd voor de periode van steeds 1 kalenderjaar.
 • Uitbreiden van het abonnement met extra Milieubarometerlicenties is altijd mogelijk. Deze extra licenties zijn geldig gedurende dezelfde periode als de hoofdlicentie
 • Ieder Milieubarometerabonnement geeft recht op net zoveel MVO-balansen als er Milieubarometers in het abonnement zijn.
 • Een abonnee kan het abonnement opzeggen tot uiterlijk 31 december van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor uw abonnement wordt verlengd.
 • Opzegging of wijziging van het abonnement geschiedt via het onderdeel beheer abonnement in de milieubarometer. De abonneehouder ontvangt dan ook per ommegaande een bevestiging hiervan. Opzeggen kan eventueel ook via elektronische post. In dat geval dient de opzegging de volgende informatie te bevatten: Bedrijfsnaam, Adres, Woonplaats, Naam contactpersoon.

Betaling, facturatie

 • De gebruiker krijgt een rekening in principe per e-mail toegestuurd. De optie om de factuur per post te ontvangen bestaat nog wel (dd juni 2018), maar Stimular deze optie wordt in de toekomst mogelijk geschrapt. De betalingstermijn is drie weken na factuurdatum.
 • Het bedrag van de rekening is afhankelijk van het voor de gebruiker geldende abonnement.
 • In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van abonnee zullen de vorderingen van Stimular en de verplichtingen van de gebruiker jegens Stimular onmiddellijk opeisbaar zijn.
 • Als de factuur niet wordt betaald is Stimular gerechtigd de gebruiker de toegang tot zijn barometers te ontzeggen totdat de factuur wel is voldaan.
 • Over rekeningen die niet tijdig zijn betaald kan Stimular de wettelijke rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum tot aan het moment van betalen.
 • De ingevoerde gegevens in een Milieubarometer en MVO-balans worden nog minstens een jaar na beëindiging van het abonnement of ontzegging van de toegang bewaard, tenzij de abonnee aangeeft dat de gegevens direct verwijderd moeten worden.

Garantie en aansprakelijkheid

 • Stimular zal zich inspannen fouten in de software van de Milieubarometer en de MVO-balans die de functionaliteit van de applicatie belemmeren zo spoedig mogelijk te herstellen nadat deze zijn ontdekt.
 • Gesignaleerde fouten die de functionaliteit niet belemmeren zal Stimular pas bij een volgende versie van het programma herstellen.
 • Hoewel Stimular zich inspant om fouten en gebreken te voorkomen garandeert zij niet dat de aangeboden product vrij is van fouten of gebreken.
 • Stimular is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiende uit het gebruik van de online-applicatie of schade van welke aard dan ook.
 • Het verloren gaan van gegevens door schuld van de abonnee valt buiten verantwoordelijkheid van Stimular.
 • De abonnee is verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn wachtwoord.

Geschillenbeslechting

 • Partijen zullen zich, alvorens een geschil aanhangig te maken, inspannen om tot een minnelijke regeling te komen.
 • Geschillen tussen partijen worden voorgelegd aan de rechtbank Rotterdam.
 • Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.