English
-
Nederlands

Voorwaarden

Gebruikersvoorwaarden

De Milieubarometer is een product van:

Stichting Stimular , gevestigd te Rotterdam, KvK 41133987 en wordt in opdracht van Stimular onderhouden door Dreamsolution , gevestigd te Delft.

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Milieubarometer: de online applicatie op https://www.milieubarometer.nl
 • Abonnee: degene die het abonnement heeft op de Milieubarometer
 • Gebruiker: iemand die gebruik maakt van de Milieubarometer

Privacy en databeheer

 • Stimular beschouwt alle data die een gebruiker invult als strikt vertrouwelijk.
 • Bewaren en verwijderen van Milieubarometergegevens door Stimular:
  • Tenzij de gebruiker daar opdracht toe geeft, verwijdert of wijzigt Stimular geen gegevens in een actief Milieubarometerabonnement, de gebruiker is daar zelf toe in staat en voor verantwoordelijk.
  • Persoonlijke gegevens (naam, emailadres, telefoonnummer) worden uit het systeem verwijderd 32 dagen nadat iemand geen toegang meer heeft tot een actief abonnement. (Hetzij omdat zijn Milieubarometerbonnement(en) is/zijn beëindigd, hetzij omdat de persoon geen gebruiksrechten meer heeft op enige Milieubarometer.)
  • Bedrijfsgegevens en ingevulde data worden 400 dagen na beëindigen van een abonnement bewaard (binnen die periode kan een abonnement dan ook gereactiveerd worden met behoud van data). Daarna worden alle gegevens uit het systeem verwijderd. (Voormalige) gebruikers kunnen Stimular altijd verzoeken om de gegevens eerder te verwijderen. Stimular zal zo’n verzoek zo snel mogelijk (binnen een week) uitvoeren.
 • Contactgegevens, abonnementsgegevens en vertrouwelijke bedrijfsdata die zijn ingevuld, worden niet aan derden (dus andere partijen dan Stimular en Dreamsolution) verstrekt tenzij:
  • dit wettelijk wordt vereist;
  • het noodzakelijk is voor het versturen van facturen en nieuwsbrieven, kortom voor het contact met jou als klant.
  • het noodzakelijk is voor het voeren van gerechtelijke procedures;
  • het noodzakelijk is voor het verrichten van accountantscontrole;
  • de abonnee daar zelf toestemming voor geeft.
 • Bij gebruik van de Milieubarometer wordt het IP-adres waarvandaan wordt ingelogd gedurende enkele weken opgeslagen ten behoeve van beveiliging en eventuele probleemanalyse.
 • Stimular heeft verwerkersovereenkomsten gesloten met de bedrijven die betrokken zijn bij het ontwikkelen en in de lucht houden van de Milieubarometer en het versturen van de nieuwsbrief en facturen aan Milieubarometer gebruikers. In deze verwerkersovereenkomsten is vastgelegd dat de verwerkers veilig en zorgvuldig met jouw gegevens omgaan en deze gegevens niet gebruiken voor enig ander doel dan het goed laten functioneren van de Milieubarometer.

Beveiliging

 • Stimular zorgt ervoor dat de Milieubarometer goed is beveiligd. Wat Stimular daaraan doet (en wat de gebruiker zelf kan bijdragen aan veilig gebruik van een internetapplicatie) lees je in het veiligheidsstatement ‘veilig werken met de milieubarometer’
 • Van de data wordt regelmatig een back-up gemaakt, zodat de kans op verloren gaan van ingevoerde gegevens minimaal is.

Eigendom

 • De intellectuele eigendomsrechten van de Milieubarometer berusten bij Stichting Stimular.
 • Afbeeldingen, animaties, software, programmascripts en andere materialen van de Milieubarometer blijven eigendom van Stimular en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Stimular worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, ter kennis van derden gebracht, dan wel ter beschikking van derden gesteld.
 • Het is een gebruiker niet toegestaan om zonder de toestemming van Stimular een variant of afgeleide van het resultaat te (laten) maken of (elementen van) het ontwerp binnen andere ontwerpen of werken toe te (laten) passen of te gebruiken of te verkopen.

Gebruik

 • Een abonnement geeft een abonnee (en de gebruikers die hij/zij toegang geeft tot zijn abonnement) het recht de online applicatie Milieubarometer te gebruiken gedurende de looptijd van het abonnement.
 • Het is de abonnee niet toegestaan de Milieubarometer te sublicentiëren. Wel mag hij andere gebruikers toegang geven tot de applicatie.
 • Het is de gebruiker niet toegestaan de beveiliging van de applicatie en de broncodes te verwijderen of te ontwijken.

Abonnement: tarieven, wijziging, opzegging

 • De actuele abonnementstarieven staan vermeld op de website. De abonnementstarieven kunnen jaarlijks worden aangepast.
 • Abonnees worden uiterlijk 1 december op de hoogte gesteld van een eventuele wijziging in de abonnementskosten.
 • Het startabonnement loopt standaard tot het einde van het kalenderjaar. Als een abonnement na 31 juli start, loopt het startabonnement tot het einde van volgend kalenderjaar. Bij een start via een aanbieder geldt soms een afwijkende startperiode. Dit staat in de abonnementsvoorwaarden vermeld.
 • Daarna wordt het abonnement stilzwijgend verlengd voor de periode van steeds 1 kalenderjaar.
 • Uitbreiden van het abonnement met extra Milieubarometerlicenties is altijd mogelijk. Deze extra licenties zijn geldig gedurende dezelfde periode als de hoofdlicentie.
 • Een abonnee kan het abonnement opzeggen tot uiterlijk 31 december van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor het abonnement wordt verlengd.
 • Opzegging of wijziging van het abonnement geschiedt digitaal via beheer abonnement in de Milieubarometer. De abonneehouder ontvangt per ommegaande een bevestiging hiervan. Opzeggen kan eventueel ook via elektronische post. In dat geval dient de opzegging de volgende informatie te bevatten: Bedrijfsnaam, Adres, Woonplaats, Naam contactpersoon.

Betaling, facturatie

 • De gebruiker krijgt de rekening per e-mail toegestuurd. De betalingstermijn is 30 dagen na factuurdatum.
 • Het bedrag van de rekening is afhankelijk van het voor de gebruiker geldende abonnement.
 • In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van abonnee zullen de vorderingen van Stimular en de verplichtingen van de gebruiker jegens Stimular onmiddellijk opeisbaar zijn.
 • Als de factuur niet wordt betaald is Stimular gerechtigd de gebruiker de toegang tot zijn barometers te ontzeggen totdat de factuur wel is voldaan.
 • Over rekeningen die niet tijdig zijn betaald kan Stimular de wettelijke rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum tot aan het moment van betalen.

Garantie en aansprakelijkheid

 • Stimular zal fouten in de software van de Milieubarometer die de functionaliteit van de applicatie belemmeren zo spoedig mogelijk herstellen nadat deze zijn ontdekt.
 • Hoewel Stimular zich inspant om fouten en gebreken te voorkomen garandeert zij niet dat de aangeboden product vrij is van fouten of gebreken.
 • Stimular is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiende uit het gebruik van de online-applicatie of schade van welke aard dan ook.
 • Het verloren gaan van gegevens door schuld van de abonnee valt buiten verantwoordelijkheid van Stimular.
 • De abonnee is verantwoordelijk voor het geheimhouden van zijn wachtwoord.

Geschillenbeslechting

 • Partijen zullen zich, alvorens een geschil aanhangig te maken, inspannen om tot een minnelijke regeling te komen.
 • Geschillen tussen partijen worden voorgelegd aan de rechtbank Rotterdam.
 • Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Je sessie is verlopen

Je bent uitgelogd omdat je langere tijd inactief bent geweest. Om verder te gaan moet je opnieuw inloggen.